ژوئن 12, 2021

اظهارات کشورهای G-7 باعث شکوفایی فین تک فعال می شود.

پایداری و نیاز به کاهش تغییرات شرایط در میان بیماری همه گیر COVID-19 به دستور کار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. پس از گذشت بیش از […]
×