دسامبر 23, 2021

دولت کانادا شرایط دریافت کمک‌های مالی کرونا را موقتا تغییرداد

دولت فدرال شرایط دریافت کمک‌های مالی پاندمی را موقتا گسترش‌داد تا افرادیکه تحت‌تأثیر محدودیت های جدید ناشی از اومیکرون Omicron قرار گرفته‌اند بتوانند واجدشرایط دریافت این […]
×