سپتامبر 16, 2021

ارائه‌ی دوز سوم واکسن به ساکنین بریتیش‌کلمبیا که دارای نقص سیستم ایمنی هستند.

حدود ۱۵۰۰۰ نفر از ساکنان بریتیش‌کلمبیا که همگی دارای نقص شدید سیستم ایمنی هستند، برای دریافت دوز سوم واکسن کرونا دعوت خواهند شد. روز دوشنبه، مقامات […]
×