دسامبر 29, 2021

دستمزد مهاجران در کانادا روند افزایشی دارد.

در سال های اخیر، دستمزد مهاجران در کانادا در حال افزایش بوده‌است. این درحالیست که متوسط درآمد مهاجران بدون تجربه کانادایی، کمتر از کسانی است که […]
×