دسامبر 21, 2021

میزان اثرگذاری انواع واکسن‌ها در برابر سویه‌ی اومیکرون

🔹️ مدرنا MODERNA سومین دوز از واکسن مدرنا (معادل نصف دوزهای اولیه) محافظت قابل توجهی در برابر نوع جدید Omicron ایجاد می کند و می‌تواند سطح […]
×