ژانویه 8, 2022

موارد ابتلا در کانادا اکنون ۴۰۰ درصد بیشتر از پیک موج سوم است.

با توجه به اینکه سویه‌ی Omicron اکنون به سرعت در سراسر کشور در حال گسترش است، میانگین تعداد موارد روزانه ۶۵ درصد نسبت به هفته گذشته […]
×