آگوست 3, 2022

حساب های پس انداز از تورم مصون نیستند

Published on August 1, 2022 از آنجایی که تورم 8 درصد است، اما سود حساب های پس انداز افزایش نمی یابد، همه کسانی که پس انداز […]
×