دسامبر 26, 2021

حداقل دستمزد ساعتی کارکنان فدرال و کارگران در کانادا

کمترین مبلغی که هر کارفرما مجاز است به ازای یک ساعت کار به کارکنان بپردازد، حداقل دستمزد نام دارد و در استانهای کانادا متفاوت می‌باشد. حداقل […]
×