سپتامبر 13, 2021

شبکه بیت کوین ۷۰۰،۰۰۰ بلوک خود را همزمان با افزایش پذیرش‌ها تولید می‌کند.

بلوک پس از بلوک، بیت کوین بر قدرت سیاست پولی قابل برنامه ریزی تاکید می‌کند، حتی پس از اینکه فراخوان‌ها در مورد مرگ آن بنلدتر می‌شود. […]
×