ژوئن 20, 2021

راهنمای جامع مالی ؛ پارت 2

امتیاز اعتبار (Credit Score) بسازید. متأسفانه، مهاجران نمی توانند امتیازات اعتباری کشورهای قبلی خود را به کانادا منتقل کنند و نیاز به بازسازی اعتبار خود از […]
×